Вече имаш профил?
Вход

Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между f.rudozemdnes.bg и неговите потребители по повод използването на услугата. f.rudozemdnes.bg не носи отговорност, в случай, че при ползване на услугата потребителите генерират съдържание, при което има неправомерно използване на авторски права, също и за неговата точност и достоверност.

Всякакви некоректни данни за потребителя използвани при регистрация или посочени в процес на ползване на сайта касаещи него или такива, които не съответстват на настоящите Общи условия или правила за използване на сайта могат да доведат до временно или постоянно ограничаване на неговите права за достъп до услугата.

С натискането на който и да е бутон, линк или обект който се намира на f.rudozemdnes.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят декларира, че е съгласен, приема и следва да спазва тези "Общи условия", които могат да бъдат едностранно променяни от f.rudozemdnes.bg без предварителното и изрично уведомяване на потребителите.
Потребителите се съгласяват, че следва да се считат за надлежно уведомени относно промени в настоящите Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на сайта.

Регистрация

За използването на сайта f.rudozemdnes.bg е необходима регистрация. Регистрацията в f.rudozemdnes.bg е безплатна. Всеки човек има право на една регистрация в сайта. След като се регистрира, потребителят има възможност за промяна на потребителските данни.

С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия" потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

Поверителност на данните

При регистрацията Ви в сайта, f.rudozemdnes.bg гарантира, че личните Ви данни ще бъдат използвани единствено при взаимоотношенията Ви със сайта и няма да бъдат предоставени на трети лица.

По всяко време Вие имате право да изтриете потребителския си акаунт както и прилежащите към него данни. Същото важи и за прекратяването на абонамента Ви към електронния бюлетин.

Изполване на сайта

За да използват сайта, потребителите на f.rudozemdnes.bg декларират, че ще спазват добрия тон, няма да публикуват съдържание, което включва дискриминационно съдържание, голота и/или порнографско съдържание, и/или призиви към омраза и/или насилие, и/или представлява явна или скрита реклама, и/или включва търговски марки, както и всякакво друго неподходящо според f.rudozemdnes.bg съдържание.

f.rudozemdnes.bg си запазва правото да премахва съдържание, което не отговаря на настоящите Общи условия, както и да деактивира потребителски профили.

Авторски права

Потребителите регистрирани в f.rudozemdnes.bg декларират, че притежават авторско право върху съдържанието, което публикуват и с изпращането му то не нарушава по никакъв начин права на трети лица.

 

f.rudozemdnes.bg си запазва правото да променя настоящите общи условия, начинът на работа на сайта и всички технологии свързани с него когато и както сметне за добре, без да е необходимо предварително уведомяване на потребителите.